Odd Fellow Ordenen

Formodentlig er Odd Fellow Ordenende opstået samtidig med de store kirkebyggerier i 1100-1200-tallet. De første skriftlige optegnelser dater sig til 1700-tallet, men den del at Odd Fellow, som den danske gren tilhører, blev grundlagt den 26. april 1819 i Baltimore i staten Maryland i U.S.A. af en smed ved navn Thomas Wildey. Herfra blev Odd Fellow udbredt over hele Amerika og senere til Europa.
I Danmark indførtes ordenen i 1878, hvor loge nr. 1. Danmark blev institueret.

Fire grundstene blev lagt, hvorpå Ordenen skulle bygges:
"Besøg de syge, hjælp de trængende, begrav de døde og opdrag de forældreløse"Tre grundprincipper blev givet:

Venskab, Kærlighed og Sandhed.
Symbolet: "De tre Kædeled" blev skabt.
Odd Fellow Ordenens vision er:
at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem mennesker
at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste
at lære dem, at ord ikke er nok
at lærdomme må omsættes i handling
at den enkelte - efter evne - bidrager til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse

Odd Fellow Ordenens idégrundlag og mål:
Ordenen tilstræber - gennem sin lære - at hjælpe sine medlemmer gennem livet og give dem en livsholdning, som de hver især kan tage med sig ud i dagligdagen.
Ordenens hovedmål har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod den enkelte, og et humanitært rettet mod det lokale, nationale og internationale - udenfor Ordenen.

Ordenens stiftere anså den etiske livsholdning for en væsentlig del af ordenslæren. En livsholdning, der sætter dens medlemmer i stand til ikke kun at stile efter en materiel tilværelse, men også at stræbe efter en etisk livsholdning.
Det er derfor ikke tilstrækkeligt for et ordensmedlem at betragte Ordenens etik som noget teoretisk. Det er vigtigt, at man - ved at efterleve Ordenens etik - også tilegner sig en livsholdning, der præger ens daglige færden. En Odd Fellow BØR kendes på væremåde og gerninger.

Odd Fellow Ordenen bygger sit virke på medmenneskelighed og næstekærlighed ud fra dens lære om venskab, kærlighed og sandhed.
Verden har forandret sig. Og vi må sande, at ovennævnte principper stadig står som grundlaget for det samfund, vi må være med til at bygge op. Vi længes alle efter, at næstekærlighedens lov må ske fyldest. Det har været - og er stadig - Odd Fellow Ordenens inderste mål at opfylde denne lov.

"Den tjener sig selv bedst, som tjener andre!"
Det udadvendte og humanitære arbejde strækker sig fra lokal hjælp til samfundets syge, gamle, ensomme eller svage til årlige donationer til humanitære formål.

Odd Fellow Ordenens symbol og motto er kæden med de tre forbundne led, der udtrykker kravet om at vise venskab, kærlighed og sandhed i alle livets forhold. Ord er ikke tilstrækkelige.

En Odd Fellows egentlige arbejde er derfor at omsætte de tre små ord til handling.

Ordenen udgiver ODD Fellow Bladet, hvori der bringes mange gode og tankevækkende indlæg.od fellow logeodd fellow loge